Smyslem tohoto programu o rozsahu čtyřicet osm (48) kreditů je zlepšit schopnost vedení poskytnutím širokého mezioborového vzdělávacího programu pro práci v různých oblastech křesťanského vedení. Pracovní zaměření může zahrnovat službu na plný úvazek, strategické vedení či vedení v neziskové organizaci. Program je navržen pro studenty, kteří již mají alespoň bakalářský titul z jakéhokoli oboru.

Cíle titulu

Student bude po absolvování programu Master of Arts splňovat následující cíle:

 1. Vytvořit, rozvinout a zavést učednický program v nějaké organizaci (Cíl programu 1)
 2. Rozvinout dovednosti v biblickém a teologickém výkladu v mateřském jazyce studenta (Cíl programu 2)
 3. Naučit se vést jako služebník v organizaci, církvi, paracírkevní sféře, škole či firmě (Cíl programu 3)
 4. Bude sdílet svou víru napříč organizacemi za použití různých komunikačních nástrojů (cíl programu 4)

Osnovy programu Master of Arts

K absolvování titulu Master of Arts je zapotřebí čtyřicet osm (48) kreditů.

Požadované osnovy dle cílů Master of Arts

Vytvoří, rozvine a zavede učednický program v nějaké organizaci (6 kreditů)

 • OL 500 Učednictví
 • OL 600 Učednictví v Novém zákoně

2. Rozvine své dovednosti v biblickém a teologickém výkladu ve svém jazyce (15 hodin)

 • BS 500 Hermeneutika
 • BS 615 Úvod do starozákonních studií (BS/PT 621 Kázání a vyučování ze Starého zákona a BS 639 Mise ve Starém zákoně také splňují tento požadavek)
 • BS 635 Úvod do novozákonních studií (BS / PT 641 Kázání a vyučování z Nového zákona nebo BS 640 Misie v Novém zákoně také splňují tento požadavek)
 • TH 600 Dějiny křesťanského učení 1
 • TH 601 Dějiny křesťanského učení 2

3. Naučí se vést jako služebník v organizaci, církvi, paracírkevní sféře, škole či firmě (6 hodin)

 • OL 612 Služebné vedení
 • TH 610 Křesťanská etika

4. Bude sdílet svou víru napříč organizacemi za použití různých komunikačních nástrojů (9 hodin)

 • RE 500 Metody výzkumu
 • RE 601 Integrovaná reflexe – projekt na základě vlastní služby
 • TH 632 Misijní teologie

Studenti, kteří chtějí v rámci euroasijského prostředí uvažovat o dalším vzdělávání, si mohou zvolit možnost napsat diplomovou práci (RE 605 Magisterská práce a absolvovat RE 600 Pokročilý výzkum a psaní). Tato možnost může být 6 kreditů v rámci volitelných předmětů NEBO jako součást povolených kurzů navíc. Studenti, kteří chtějí psát diplomovou práci, musí o svém rozhodnutí informovat proděkana na [email protected] během prvních 3 kurzů.

Převod kreditů

Předměty z jiných akreditovaných programů lze převést, odpovídá-li jejich náplň kurzům nabízeným na TCM International Institute. Maximální počet kreditů, které lze převést z jiných institucí (se známkou B či lepší), je šest (6) kreditů v rámci jednoho titulu.

Chcete-li požádat o převod kreditů, kontaktujte [email protected] nebo [email protected].

Děkan přezkoumá každý předmět a rozhodne, zda ho lze aplikovat do programu institutu.

Uznání kreditů

Student přijatý do programu Master of Arts, který předtím studoval biblistiku/teologii, může zažádat o uznání až 12 kreditů. Tím může snížit požadovaný počet ze 48 kreditů až na 36. Jedná se o úvodní hodiny biblistiky, teologie a biblických jazyků.

Chcete-li požádat o uznání kreditů, kontaktujte nás na e-mailu [email protected] nebo [email protected]. Tyto žádosti jsou posuzovány přijímací komisí. Komise přezkoumá studentovu přílohu k diplomu, shromáždí potřebné informace a určí, které předměty splňují požadavky na uznání kreditů.

Kurzy zvažované pro uznání kreditu musí splňovat následující požadavky:

 • Prospěch B nebo vyšší
 • Ekvivalence: předmět splňuje požadavky a cíle kurzu TCM
 • Předmět byl absolvován na akreditované instituci, ze které TCM přijímá kredity
 • Další kritéria stanovená přijímací komisí pro konkrétní kurz
 • V době přijetí na TCM může být kredit maximálně deset let starý
 • Kurzy řečtiny nebo hebrejštiny mohou být v době přijetí na TCM maximálně dva roky staré.

Integrovaná reflexe

Integrovaná reflexe (IR) je ekvivalentem diplomové práce/projektu v programu MA. IR patří do základních požadavků. Je hodnocena a počítána jako kurzy.

Úplný a podrobný popis účelu a procesu IR je uveden v dokumentu integrovanou příručku pro reflexi. IR se skládá z různých výročních zpráv a průzkumů z oblasti služby studenta a je zakončen závěrečnou prací. Zprávy a dotazníky mají stanovený roční časový rámec online odevzdávání s konkrétními termíny.

V rámci dotazníků mají studenta ročně hodnotit 4 (čtyři) lidépo celé studium programu MA. Tyto osoby musí studenta dobře znát, musí mít e-mailovou adresu a přístup k internetu, a nesmí být spříznění (manžel/manželka). Doporučuje se, aby hodnotitelé spolupracovníci ve službě, nadřízení, nebo ti, kmu student slouží.

Student nemůže promovat bez splnění IR a odevzdání závěrečné zprávy.