Otevírací doba
Pondělí – pátek ……………………….. 9:00 – 15:00 (SELČ)
Sobota – neděle ……………………….. Zavřeno

Výzkumná a referenční asistence
Pro jakékoli dotazy využijte kontaktní formulář.
E-mailová adresa: [email protected]
Telefon: +4322588727137

Výpůjčka mezi knihovnami
Knihovna umožňuj půjčit si knihu z jiné knihovny prostřednictvím dohody s organizacemi „Academic Libraries of Independent Christian Churches and Churches of Christ“. Najdete-li článek, který potřebujete, ale nemáte přístup k plnému znění v indexu, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto kontaktního formulář nebo zašlete e-mail na [email protected].

Autorské právo (copyright)
Autorské právo: „Výlučné právo kopírovat, licencovat a jinak využívat literární, hudební nebo umělecké dílo, ať už tištěné, zvukové, video apod. Díla s tímto právem podle zákona 1. ledna 1978 nebo později, jsou chráněna po celý život autora nebo tvůrce, a po dobu 70 let po jeho smrti“ (Zdroj: Dictionary.com).

Duševní vlastnictví: „Vlastnictví, které je výsledkem původního tvůrčího myšlení, jako patenty, materiál chráněný autorskými právy a ochranné známky“ (Zdroj: Dictionary.com ).

Autorské právo poskytuje autorům výlučné právo kontroly užívání jejich děl (reprodukce, odvozená díla, distribuce a veřejné zobrazování či předvádění díla) a užitku z díla vyplývajícího. Autorská práva mohou být prodána nebo udělena dalšímu člověku, který se stane vlastníkem autorských práv. Existuje výjimka z autorského zákona: „fair use“.

Fair use: „Rozumné a omezené využití materiálů chráněných autorským právem, na základě kterého nedojdu k porušení autorského práva. (Zdroj: Dictionary.com). „Fair use“ umožňuje využití částí materiálu chráněného autorským právem bez svolení pro účely jako je kritika, parodie, zpravodajství, vyučování a výzkumu či stipendia. Při zvažování, zda se při používání daného materiálu jedná o „fair use“, zvažte následující čtyři faktory:

  • cíl a charakter využití
  • povaha díla chráněného autorským právem
  • množství a význam použité části díla ve vztahu k jeho zbytku
  • dopad využití na potenciální trh

Častým omylem bývá, že jakékoli dílo chráněné autorským právem lze na základě konceptu „fair use“ volně využívat ke vzdělávacím účelům. Naším doporučením je vyhnout se skenování, distribuci, sdílení či zasílání plného textu publikací bez svolení. Pro pochopení potenciálních důsledků zneužití duševního vlastnictví či porušení autorského práva si přečtěte další informace uvedené níže.

Další informace
Copyright Clearance Center: Copyright.com
Udílení licencí a svolení
ARL Code of Best Practices in Fair Use
Od Asociace výzkumných knihoven
US Copyright Office: Fair Use
Pochopení principu fair use
Checklist, Columbia University Libraries
Zjistěte, zda lze zamýšlené použití považovat za fair use