1. Věříme, že jsme povolání, abychom pomáhali naplňovat velké poslání naše Pána Ježíše Krista, kterým je toto: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ S radostí tak činíme v jednotě s dalšími, kteří také vyznávají Ježíše Krista jako Pána.

2. Věříme, že Bible je inspirované a jediné neomylné Slovo Boží. Řídíme se jí, abychom se z ní dozvěděli jeho vůli a směr pro naše životy.

3. Věříme, že je pouze jeden Bůh, který věčně existuje ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý. Usilujeme o to, abychom ho milovali celým svým srdcem, duší, myslí a silou.

4. Věříme v božství našeho Pána Ježíše Krista, v jeho narození z panny, bezhříšný život, zázraky, zástupnou a smiřující smrt skrze jeho prolitou krev, jeho tělesné vzkříšení, nanebevstoupení k pravici Otce, a jeho osobní návrat v moci a slávě soudu, aby obnovil veškeré stvoření pro Boha, našeho Otce.

5. Věříme v přítomnou službu Ducha Svatého a aktivně usilujeme o to, aby v nás přebýval, abychom žili zbožné životy věrné služby.

6. Věříme, že každý je stvořen k obrazu Božímu. Zdržujeme se tedy od vytváření finančních, církevních, či jakýchkoli jiných omezení křesťanské zralosti, spravedlnosti a svobody.

7. Věříme, že posláním našeho Pána je rozvíjet vedoucí, kteří činí učedníky Božího království. Pracujeme proto mezidenominačně a vyhýbáme se politickému aktivismu.